Dịch vụ pháp lý khác

Dịch vụ tư vấn pháp luật về Tài chính, Kế toán

LUẬT NAM VƯƠNG tư vấn và cung cấp dịch vụ Tài chính, Kế toán trợ giúp khách hàng thiết lập; cải tiến Hệ thống kế toán để trở thành công cụ quản lý và kiểm soát hữu hiệu; gia tăng hiệu quả kinh doanh; hạn chế rủi ro đồng thời xây dựng phương pháp quản […]

Công chứng Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất được ký kết bởi sự tự nguyện tham gia của các bên, không nhằm che dấu một quan hệ trái pháp luật khác, do các chủ thể là những người đủ khả năng, đủ tư cách, có năng lực hành vi dân sự […]